Ödənişli xidmətlər

  • Bitki qrupları və ya bitkilərin adları Bir sortun bir məntəqədə (DSSM) sınağının aparılmasına sərf olunan vəsait, manatla
   1 Buğda 158,4
   2 Arpa, Trikitale və s. 149,5
   3 Çəltik  191,7
   4 Noxud, Mərcimək və s. 118,8
   5 Yonca, Xaşa və s. 140,3
   6 Pambıq  137,5
   7 Qarğıdalı 176,9
   8 Tərəvəz bitkiləri (pomidor, xiyar və s.) 165,94
   9 Bostan bitkiləri 129,16
   10 Kartof      100,91
   11 Göbələk (5kq qida sahəsinə çəkilən xərc) 18,35
   12 Meyvə bitkiləri  220,4
   13 Üzüm 380,3
   14 Dekorativ gül bitkiləri 35
   15 Dekorativ ağac bitkiləri 137,5
   16 Çay  96,4

   Qeyd: Bu xərclər Kənd Təsərrüfatı Nazirinin 17 sentyabr 2018-ci il tarixli 128 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.

 • Dövlət rüsumu haqqında

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

  18.60. Seleksiya nailiyyətləri sahəsində:
  18.60.6. seleksiya nailiyyətlərinin yeniliyinə görə iddia edildikdə - 10
  manat;
  18.60.7. seleksiya nailiyyətlərinin yekcinsliyinin, sabitliyinin sınaqdan
  keçirilməsinə görə - 60 manat;

 • Dövlət rüsumu haqqında

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

  18.60. Seleksiya nailiyyətləri sahəsində:
  18.60.1. seleksiya nailiyyətinə sifarişin verilməsi və onun ilkin ekspertizası
  üçün - 10 manat;
  18.60.2. sifarişçinin təşəbbüsü ilə seleksiya nailiyyətinin sifariş
  sənədlərində əlavələr, dəqiqləşmələr və düzəlişlər üçün - 5 manat;
  18.60.3. sifarişçinin təşəbbüsü ilə seleksiya nailiyyətlərinin adının
  dəyişdirilməsi üçün - 25 manat;
  18.60.4. seleksiya nailiyyətinə güzəştlə patent hüququnun başqasına
  verilməsi üçün - 25 manat;
  18.60.5. sortun yeniliyinə görə ekspertizası üçün – 10 manat;
  18.60.8. patentin verilməsi və seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət reyestrində
  qeydiyyatdan keçirilməsinə görə - 35 manat;
  18.60.9. müəlliflik şəhadətnaməsi verilməsi üçün - 35 manat;
  18.60.10. patentin sürətinin verilməsinə görə - 25 manat;
  18.60.11. patentin saxta olmasına aid ərizə daxil olduqda - 25 manat;
  18.60.12. seleksiya nailiyyətinə açıq lisenziyanın verilməsinə görə - 25
  manat;
  18.60.13. seleksiya nailiyyətinə açıq lisenziyanın fəaliyyətinin
  dayandırılması haqda sifariş edildikdə - 25 manat;
  18.60.14. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə təqdim
  edilən ərizə üçün - 25 manat;
  18.60.15. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın verilməsinə görə -
  25 manat;
  18.60.16. seleksiya nailiyyətinə məcburi lisenziyanın fəaliyyət müddətinin
  uzadılmasına görə - 25 manat.
  18.61. İl ərzində seleksiya nailiyyəti patentinin qüvvədə saxlanmasına
  görə bitki qrupları üzrə:
  18.61.1. dənli, dənli-paxlalılar, qarğıdalı, pambıq, tütün, şəkər çuğunduru,
  kartof, pomidor, badımcan, bibər, kələm üçün və s. üçün - 10 manat, hər artan
  il üçün  7 manat artırılmaqla;
  18.61.2. bəzək bitkiləri, meşə bitkiləri üçün - 7 manat, hər artan il üçün 6
  manat  artırılmaqla;
  18.61.3. digər bitkilər üçün - 9 manat, hər artan il üçün 6 manat
  artırılmaqla.

  Maddə 29. Qanunun qüvvəyə minməsi
  Bu Qanun 2002-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
   

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV
  Bakı şəhəri, 4 dekabr 2001-ci il
  № 223-IIQ